BZK maakt voor de komende jaren € 1 miljard extra vrij om de bouw van betaalbare woningen te versnellen en er komt € 100 miljoen vrij voor de huisvesting van aandachtsgroepen zoals studenten, dak- en thuislozen, vergunninghouders en arbeidsmigranten.

Veertien grootschalige gebieden

Er gaat € 500 miljoen naar een aantal grootschalige woningbouwgebieden als investering om de bouw en gebiedsontwikkeling te versnellen. Het gaat dan bijvoorbeeld over investeringen in mobiliteit, aanpassingen in de infrastructuur of het uitkopen en verplaatsen van bedrijven.

Deze eerste financiële bijdrage levert ongeveer 35.000 woningen op. Hiervan moet een groot deel betaalbaar zijn. Begin 2022 wordt de selectie gepubliceerd waar BZK binnen de gebieden woningbouw mogelijk maakt door middel van een eerste financiële bijdrage.

Woningbouwimpuls

Er is een bedrag van € 250 miljoen beschikbaar gesteld voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls. Deze moet de bouw van ongeveer 40.000 woningen mogelijk maken. De data voor de vierde ronde wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het doel van het Woningbouwimpuls 2020 is gemeenten beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie.

Knelpunten oplossen

Er wordt € 250 miljoen ingezet om knelpunten bij de bouw van woningen op te lossen. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld de flexpools die gemeenten en provincies ondersteunen ook de komende jaren nog doorgezet worden. Deze flexpools bieden kennis en extra capaciteit die nodig is voor het realiseren van woningbouw.

Verder komt er extra ondersteuning voor zoals door het expertteam om gemeenten te ondersteunen bij bijvoorbeeld bestuurlijke problemen, interpretatie van wet- en regelgeving of het stikstofdossier. Ook komt er geld beschikbaar om de vertraging in beroepsprocedures over woningbouwprojecten in te lopen. Ook komt er een programma om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen.

Aandachtsgroepen

De regeling voor de huisvesting van aandachtsgroepen wordt verlengd voor 2022 en 2023 met € 40 miljoen per jaar. Dankzij deze regeling kunnen er 16.000 woningen extra voor aandachtsgroepen worden gebouwd. Ook zal de regeling voor ouderenwoningen in 2023 worden voortgezet. Hiervoor wordt € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de uitvoering van 4000 extra woningen voor ouderen.