De provincie Gelderland heeft een nieuwe openstelling voor de Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland gepubliceerd.

Onder een innovatief concept wordt verstaan: een samenhangend geheel van ideeën of denkbeelden dat gebaseerd is op visie en doelstellingen, iets toevoegt aan de huidige kennis, situatie of stand van zaken, tot stand is gekomen via een creatief denkproces, inspirerend werkt, en leidt tot nieuwe producten of nieuwe diensten ten behoeve van de handel in en de voortbrenging van landbouwproducten.

Het subsidieplafond bedraagt € 1.875.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 mei 2021 tot en met 14 juni 2021.