WBSO
RVO maakt na 25 jaar doorlopend indienen van WBSO-aanvragen mogelijk en wordt in 2022 flexibeler. S&O-verklaringen kunnen elkaar overlappen. Hierdoor kunnen ondernemers beter inspelen op nieuwe S&O-projecten en eerder extra verwachte uren, kosten of uitgaven voor al toegekende S&O-projecten opvoeren.

Daarnaast wordt S&O-afdrachtvermindering flexibeler en sneller toepasbaar, omdat de aftrekpost volledig mag worden toegepast bij de eerste loonaangifte na afgifte beschikking.

In 2022 zijn de percentages zoals voorheen voor de verhoging in 2021. WBSO heeft in 2022 een totaalbudget van € 1,336 miljard.

  • Tarief eerste schijf 32%.
  • Tarief eerste schijf starters 40%.
  • Grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten.
  • Tarief tweede schijf 16%.

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds helpt bedrijven en organisaties met investeren in kennisontwikkeling, R&D en innovatie. Tot en met 2025 is er € 20 miljard beschikbaar. Er is een totaalbudget van € 7,3 miljard beschikbaar.

Praktijkleren
Het budget van de subsidieregeling Praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 is verhoogd met € 10,6 miljoen per jaar voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren die geraakt worden door de coronacrisis. Ook werd er al € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Tel mee met taal
De subsidieregeling Tel mee met taal krijgt in 2022 een budget van € 15,2 miljoen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Met deze regeling worden onder andere aanbieders van cursussen, werkgevers, bibliotheken en maatschappelijke organisaties ondersteund om laaggeletterden te herkennen en door te verwijzen en te scholen.

SDE++, DEI+, HER+ en MOOI subsidie – duurzaamheid
Bijna alle bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming en circulariteit blijven bestaan. De budgetten en percentages van bijvoorbeeld de SDE++-subsidie, DEI+-subsidie, HER+-subsidie en MOOI-subsidie zijn verhoogd.

Mede door de extra middelen wordt het openstellingsbudget van SDE++ verhoogd tot maximaal € 11 miljard in 2022. Daarnaast wordt het plafond van de categorie CCS binnen de SDE++-regeling met maximaal 2,5 Megaton verhoogd.

MIA
De percentages van de MIA-regeling gaan omhoog naar 27%, 36% en 45%. Bedrijven kunnen aankomend jaar een hoger percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, waardoor u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt.

Circulaire Ketenprojecten
Vanuit een investering van € 1,5 miljard in verduurzaming van de gebouwde omgeving komt € 203 miljoen beschikbaar voor maatregelen die op zeer korte termijn de uitstoot van broeikasgassen reduceren.

Deep tech Fonds – IT
Het Deep tech Fonds maakt investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk. Vaak is het moeilijk om voor dit soort ondernemingen, die zowel kennis- als kapitaalintensief zijn, financiering te vinden. Er is een totaalbudget van € 250 miljoen beschikbaar.

Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek
Eind augustus 2021 werd er een budget van € 37,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek voor 2021. In 2022 wordt deze regeling voortgezet met een budget van € 40 miljoen.

R&D mobiliteitssectoren in 2022
De subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren krijgt in 2022 een budget van € 150 miljoen. Het kabinet blijft daarmee R&D-investeringen, die voornamelijk gericht zijn op duurzaamheid en digitalisering, in de Nederlandse automotive, luchtvaart en maritieme industrie stimuleren.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw heeft vanaf volgend jaar mogelijk een laatste openstelling met een totaalbudget van € 4,6 miljoen. De regeling stimuleert innovatieve projecten die de scheepsbouw helpen verduurzamen.

Elektrisch transport – Subsidie regeling emissievrije bestelauto’s
Om de kosten van emissievrij transport de komende jaren te dekken trekt men € 600 miljoen extra budget uit. Dit budget wordt ook ingezet om het subsidiebudget van de regeling emissievrije bestelauto’s te verhogen. De exacte subsidiebedragen werkt het kabinet de komende periode uit.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen krijgt jaarlijks € 24,9 miljoen. Hiermee krijgen bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij eigen onderzoekswensen.

Subsidies voor infrastructuurprojecten voor waterstof en warmte
Er komt € 1,3 miljard beschikbaar om de infrastructuur van waterstof te verbeteren. Van dit bedrag komt € 223 miljoen euro beschikbaar om te verzekeren dat de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid op tempo blijft. Dit gereserveerde bedrag gaat naar onderzoek naar nieuwe gebieden voor wind op zee.

DEI+
Er is een bedrag van € 252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase van Opschalingsinstrument waterstof. Dit bedrag gaat naar de opschaling van de productie van duurzame waterstof met elektrolyse. Dit budget wordt naar verwachting in 2022 toegekend met een tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten tussen de 0,5 en 50 MW. Doel is om tot een significante kostenprijsreductie waardoor elektrolyse richting 2030 op kostprijs kan concurreren met alternatieven voor CO2-reductie.

CO2-reductie in de industrie
Er is in 2022 € 70 miljoen beschikbaar op de begroting voor verduurzaming van de industrie.

De verdeling van dit budget is:

  • € 10 miljoen voor waterstofprojecten vanuit de DEI+ regeling en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof.
  • € 15 miljoen voor projecten om de toepassing van CC(U)S-technologieën te testen en/of te demonstreren.
  • € 45 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie, voornamelijk vanuit de DEI+ regeling en een deel hiervan is voor haalbaarheidsstudies via de TSE-regeling.