In de komende periode komen er veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. In april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers en kennisinstellingen. Ze kunnen financiële steun bieden bij innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. De innovaties die hieruit voortkomen, dragen bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot in deze 3 sectoren de komende jaren fors te verlagen.

HER+
Vanaf 1 april gaat een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energietransitie, ook wel HER+, open voor het indienen van aanvragen. De regeling is voor vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te reduceren.

DEI+

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, ook wel bekend als DEI+, is er voor pilot- en demonstratieprojecten. Aanvragen kunnen waarschijnlijk vanaf begin april worden ingediend. Subsidie kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld:

  • Circulaire economie.
  • Hernieuwbare energie.
  • Energie-efficiëntie en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

TSE Industrie studies

De regeling Topsector Energiestudies Industrie gaat ook begin april open. Deze regeling helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken. Wijzigingen zijn:

  • Dat bedrijven de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties mogen onderzoeken met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar.
  • Dat de subsidiedrempel voor deze projecten verlaagd is naar minimaal € 25.000. Daarmee geven we MKB-bedrijven meer mogelijkheden.

Onderzoek en ontwikkeling met TSE Industrie O&O-tender

De TSE Industrie O&O-tender opent in de loop van april en zal 1 maand geopend blijven voor aanvragen. Het gaat hierbij om onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld:

  • Elektrificatie van processen.
  • CO2-vrije warmtesystemen.
  • Klimaatneutrale brandstoffen
  • circulaire oplossingen in de industrie.