De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten: Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel bekendgemaakt.

Het doel van de PPS-toeslag onderzoek en innovatie is het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers.

In het kader van de oproep is subsidie beschikbaar voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Binnen deze Kennis- en Innovatieagenda zijn zes missies geformuleerd:

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie.
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel.
  • Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren.
  • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

Het beschikbare budget voor deze oproep is circa € 15 miljoen. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 16 mei 2021. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2021 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.