De overheid heeft voor de Subsidieregeling circulaire economie € 500.000 extra budget beschikbaar gesteld.

Met dit extra budget wordt het subsidieplafond 2020 voor circulaire ketenprojecten verhoogd naar € 1.360.000. Circulaire ketenprojecten zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Voor de subsidie was er meer animo dan verwacht. Het budget werd al op de eerste dag dat een aanvraag kon worden ingediend overvraagd. Om meer circulaire ketenprojecten te kunnen steunen is nu dus € 500.000 extra budget vrijgemaakt.