Het LNV heeft € 2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de regeling Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij. Door de grote interesse in deze regeling is het subsidieplafond nu verhoogt van € 4 miljoen naar € 6 miljoen.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van vissers om kennis op te doen die zij kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. In aanmerking voor subsidie komen vissers, visserijorganisaties, algemeen nut beogende instellingen, publiekrechtelijke instanties, en samenwerkingsverbanden van deze organisaties.

Aanvragen kunnen dus tot en met 14 november 2019 worden ingediend.