Scholen, onderwijzers opgelet! Nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd!

//Scholen, onderwijzers opgelet! Nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd!

Scholen, onderwijzers opgelet! Nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd!

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo is verlengd

Het doel van de Regeling is nieuwkomers in staat te stellen onderwijs te volgen, de Nederlandse taal te leren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun loopbaan in het voortgezet en vervolgonderwijs.

Nu is de regeling nogmaals verlengd, en wel tot 1 april 2019. Verder is het bedrag voor nieuwkomers van de eerste categorie verhoogd tot € 2834,77. Tot slot is de peildatum voor 2019 vastgesteld op 1 januari 2019. Aanvragen kunnen tot en met 15 januari 2019 worden ingediend.


Nieuwe subsidieregeling voor ondersteuning begaafde leerlingen

De Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo is gepubliceerd.

Doel van de nieuwe regeling is het bevorderen van het aanbieden van extra ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid, die niet genoeg hebben aan het aanbod in het reguliere onderwijs. Voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 is een totaalbudget van € 56 miljoen beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 worden ingediend.


In 2019 opnieuw subsidie voor lente- en zomerscholen vo

De Regeling lente- en zomerscholen vo is met één jaar verlengd. Voor 2019 is er een budget van € 8,75 miljoen beschikbaar.

Er wordt subsidie verstrekt aan uitvoerende scholen voor het door deze uitvoerende school begrote aantal leerlingen dat in de mei- of zomervakantie deelneemt aan een lente- of zomerschool, met als doel het aantal zittenblijvers te minimaliseren. De hoogte van het subsidiebedrag per leerling is € 450.

Uitvoerende scholen kunnen zich in 2019 aanmelden door uiterlijk 8 maart 2019.


Bedrag per leerling Subsidieregeling sterk techniekonderwijs bekend

Er is een wijziging van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 bekend gemaakt. Het bedrag per leerling is nu vastgesteld op € 15.895.

Het doel van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 is scholen voor het vmbo te helpen om op basis van een regionale visie en met een plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de regio.

2018-12-07T11:46:32+00:00