Het doel van deze regeling is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor 2020 is het volgende plafond beschikbaar: € 48,2 miljoen.

Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

  1. De doorlichting van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het duidelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit de visie van de onderneming.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming, of in een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen.
  3. Het ondersteunen en bijstaan bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontvouwen tijdens het werk.
  4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De subsidie voor onderdelen 1, 2 en 3 bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten (kleine ondernemingen) en 60% van de subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector).

De subsidie voor onderdeel 4 is een vergoeding in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar. Tevens geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb-ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 en voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000. In afwijking hierop bedraagt de subsidie voor landbouwbedrijven in alle gevallen maximaal € 20.000.

  • Aanvragen van mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020.
  • Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni 2020.