Baangerelateerde Investeringskorting

Doel van deze regeling is bedrijven te stimuleren om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de Baangerelateerde Investeringskorting, afgekort BIK. Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. De BIK krijgt een budget van ongeveer € 2 miljard.

Coronamaatregelen

Per 1 oktober 2020 treedt het nieuwe steun- en herstelpakket in werking, dat werkgevers moet helpen reorganiseren en hun werknemers te begeleiden naar nieuw werk.

Nationaal Groeifonds

De komende vijf jaar wordt in totaal € 20 miljard uitgetrokken voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van welvaart. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds en gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Investeringen in groeibedrijven, innovatie en banen

Er wordt voor in totaal € 1 miljard aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

€ 150 miljoen gaat er naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, afgekort ROM’s, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen. Door het fondsvermogen van ROM’s te versterken, kunnen de ROM’s in nieuwe financieringsrondes ook het eigen vermogen van deze veelal innovatieve mkb-ondernemingen versterken. Daarmee wordt de financiële situatie van deze bedrijven verstevigd.

Intersectorale scholing tekortberoepen mkb

Er is voor mkb-werkgevers € 37,5 miljoen beschikbaar voor intersectorale scholing naar tekortberoepen in het mkb. Hiermee kunnen 10.000 trajecten met een gemiddeld bedrag van € 3.750 per stuk worden gesubsidieerd. De werkgever draagt zelf zorg voor de overige 50%.

Er wordt € 300 miljoen gereserveerd voor een beoogd fonds om (middel-)grote bedrijven gezond te houden. Vanwege de coronacrisis bestaat de kans dat (middel-)grote Nederlandse bedrijven in toenemende mate met financiële problemen worden geconfronteerd. Bedrijven kunnen dan vraag hebben aan een herkapitalisatie. VNO-NCW heeft het initiatief genomen om samen met institutionele beleggers een investeringsfonds op te richten dat Nederlandse (middel)grote bedrijven zou kunnen herkapitaliseren. Definitieve besluitvorming vindt later dit najaar plaats.

SDE++, ISDE, EEH

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks het coronavirus gewoon door. Met de eerste verbrede openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, ofwel SDE++, die eind dit jaar opengaat komen meerdere CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie.

Daarnaast zal ook de regeling Investeringssubsidie duurzame energie, afgekort ISDE, worden verlengd tot 2030. Vanaf 2021 zal de regeling zich naast investeringen in warmtepompen en zonneboilers bovendien ook richten op investeringen in de isolatie van woningen. Hiervoor zal de bestaande Subsidieregeling EEH vanaf januari 2021 overgaan in de ISDE-regeling. Voor 2021-2023 zal er per jaar € 15 miljoen extra ISDE-subsidie beschikbaar komen voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen.

Voor duurzame innovaties in de industrie komt er komend jaar bovendien € 60 miljoen beschikbaar. Dit wordt mede geïnvesteerd in pilotprojecten om nieuwe CO2-reducerende technologieën te testen of versneld in te zetten, de opschaling van duurzame waterstof te bevorderen en het testen van methodes voor het opslaan, hergebruiken of transporteren van CO2.

SLIM-regeling

Er worden in 2021 extra middelen toegevoegd aan de SLIM-regeling voor scholing en ontwikkeling van werknemers in mkb-bedrijven. Door de coronacrisis ontstaan extra behoeftes aan scholing en begeleiding namelijk een extra onderdeel toegevoegd aan de regeling. Hiermee kunnen mkb-bedrijven meer subsidie krijgen voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs. Voor deze activiteiten is een extra bedrag van € 41,5 miljoen beschikbaar en daarmee het totale SLIM-budget voor 2021 op tot € 90,8 miljoen.

Subsidie praktijkleren

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt in totaal € 22 miljoen uitgetrokken voor verhoging van het budget van de Subsidieregeling praktijkleren voor conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waar veel contactberoepen voorkomen. Doel van deze verhoging is werkgevers in deze sectoren, die door de coronamaatregelen hard zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten.

Budgetten EIA, MIA en VAMIL

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek, ofwel EIA bedraagt in 2021 € 149 miljoen. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek, ofwel MIA bedraagt in 2021 € 114 miljoen. Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, afgekort VAMIL, blijft gelijk op € 25 miljoen. De ondersteuningspercentages van de regelingen blijven ongewijzigd, EIA is 45%, MIA bedraagt 36% en de VAMIL is afhankelijk van de code op de milieulijst.