De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is gewijzigd. Het doel van de regeling is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

De wijziging betreft een verhoging van het plafond voor 2020 en het vaststellen van een plafond voor 2021. Daarnaast kan er in 2021 geen subsidie meer aangevraagd worden voor voorbereiding, begeleiding en toezicht.

Het subsidieplafond voor 2020 was niet toereikend om alle aanvragen te honoreren. Daarom is besloten een deel van het beschikbare bedrag voor de geluidsanering op de rijksbegroting voor 2021 naar voren te halen. Het plafond voor 2020 is verhoogd naar € 26.861.000.

In 2021 zullen nog wel uitvoeringssubsidies worden verleend. Het beschikbare budget voor 2021 is vastgesteld op € 16.618.000.