De Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 is bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De REES 2021 bevat de subsidie-instrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor Europese subsidies die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd uit hoofde van de hiervoor genoemde Europese verordeningen.

Samen met bovenstaande publicatie is ook de regeling Investeringen in mosselzaadinvanginstallaties bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van de aanleg van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, Oosterschelde of Voordelta ten behoeve van de verduurzaming van de aquacultuur. Voor 2021 is een subsidieplafond van € 1 miljoen vastgesteld.

De subsidie bedraagt maximum van € 100.000 per subsidieaanvrager. Aanvragen kunnen van 1 november tot en met 1 december 2021 worden ingediend.