De regeling Indirecte emissiekosten ETS wordt met één jaar verlengd tot en met 31 december 2022. Dit vooruitlopend op een definitief besluit van het nieuwe kabinet over meerjarige voortzetting van de regeling.

Het doel van de regeling is het verlenen van financiële compensatie aan ondernemingen die een inrichting hebben waar producten worden vervaardigd in bedrijfstakken of deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico. Dit is het gevolg van de in elektriciteitsprijzen doorberekende kosten in verband met broeikasgasemissies.

Het budget voor de verlenging van de regeling met één jaar bedraagt € 81,6 miljoen.