Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++. Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

De SDE++ 2022 is open voor aanvragen van 28 juni tot en met 6 oktober. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleert de overheid zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Zo wordt ervoor gezorgd dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Categorieën SDE++ 2022
Hoofdcategorie Techniek
Hernieuwbare elektriciteit

 

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK) Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie
Hernieuwbaar gas Hernieuwbaar gas uit biomassa
CO2-arme warmte Aquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Hybride glasoven
CO2-arme productie CO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse