Er is een wijziging van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, afgekort BOSA, bekendgemaakt. Het subsidieplafond voor 2022 is € 75,5 miljoen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

Het minimale subsidiebedrag is gewijzigd naar € 2500. Vanuit de sector is de wens uitgesproken om deze grens te verlagen, zodat ook kleinere amateursportorganisaties eerder in staat worden gesteld om een subsidieaanvraag te doen.