‘Groene’ waterstof is van grote betekenis voor het halen van de klimaatdoelen. Maar het produceren hiervan is nog erg duur. Een nieuwe subsidie voor waterstof en groene chemie moet hier verandering in brengen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Dit is een grote uitdaging. De productie van groene waterstof is daarbij van grote betekenis. Maar dit is nog erg duur. Ondernemers kunnen daarom vanaf 22 juni 2022 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie.

Waterstof is een belangrijke energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar en veilig is. En ruimtelijk inpasbaar; de mate waarin de installaties die hiervoor nodig zijn, passen in het landschap. Met de subsidieregeling ‘DEI+: Waterstof en groene chemie’ stimuleert de overheid de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, die de groei van de productie en toepassing van groene waterstof in Nederland versnellen. Op deze manier kunnen we meer groene waterstof produceren en worden de productiekosten lager.

Ondernemers kunnen tot 10 januari 2023 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten van producten en diensten die bijdragen aan:

  • de productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • toepassingen van waterstof als brandstof, grondstof in de industrie en in elektrochemische reacties.

Er is € 29,4 miljoen beschikbaar voor deze projecten. Het doel van dit programma is de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof te versnellen. Door innovatie en kostenvermindering te ondersteunen met:

  • opschaling: de realisatie van waterstofprojecten op een grotere schaal;
  • onderzoek en ontwikkeling: de coördinatie van onderzoek en ontwikkeling;
  • kennisontwikkeling: arbeidscapaciteit en kennis door omscholing en opleiding.