De provincie Noord-Holland heeft besloten de looptijd van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 met drie jaar te verlengen tot 1 januari 2025. Dit omdat de regeling naar goed functioneert.

Het doel van deze regeling is het beëindigen van gesignaleerde knelpunten in de ecologische hoofdstructuur in de provincie Noord-Holland. De regeling kent de volgende thema’s op basis waarvan subsidie kan worden verleend:

  • Weidevogelbiotopen.
  • Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland.
  • Toeristische overstappunten.