Subsidie is beschikbaar voor een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Werkzoekende

Een werkzoekende is iemand die staat ingeschreven als werkzoekend bij het UWV. Iedereen met een uitkering van de gemeente of het UWV die kan werken, is ingeschreven als werkzoekende. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven als werkzoekende. Als zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk, dan kunnen ze terecht bij de gemeente.

Heb je als werkgever contact met de gemeente, het UWV, of een organisatie die namens de gemeente of UWV werkt om iemand weer aan het werk te helpen? Dan gaat het altijd over een werkzoekende.

Werkende die werkloos dreigt te worden

Een werkende die werkloos dreigt te worden is iemand wiens dienstbetrekking zeer waarschijnlijk niet voortgezet kan worden. Dit kan gebeuren door aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk contract, omdat de functie komt te vervallen of doordat andere eisen aan de functie gesteld worden.

De duur van de opleiding waarvoor je als erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kun je een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700.

Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.