Er is een wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij bekendgemaakt.

De wijzigingen betreffen het verhogen van het subsidiepercentage voor subsidiabele sloopkosten naar 100% per onderneming, het subsidiëren van de sloop van omheiningen en van de inventaris, en het verlengen van de termijn voor het uitvoeren van gesubsidieerde sloop- of ombouwwerkzaamheden van één jaar naar drie jaar.

Het doel van het besluit is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders een snelle doorstart kunnen maken in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten en tot slot het stimuleren van het verwijderen van asbest uit de te slopen en om te bouwen nertsenhouderijen.

Aanvragen kunnen tot en met 1 maart 2022 worden ingediend. De subsidie voor sloop bedraagt 100% van de gemaakte subsidiabele sloopkosten en maximaal € 6 per vierkante meter en € 95.000 per plaats. De subsidie voor ombouw bedraagt 40% van de gemaakte subsidiabele kosten en maximaal € 95.000 per plaats.