De overheid heeft diverse subsidiemogelijkheden voor investeringen voor energiebesparing en CO2-vermindering binnen uw onderneming. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van deze subsidies:

Hernieuwbare Energietransitie, HER+

Een HER+ project moet resulteren in CO₂-reductie, uiterlijk in 2030. Dit gebeurt door het financieren van innovatieve projecten voor de hernieuwbare energieproductie door technieken zoals windenergie, zon-PV en hernieuwbaar gas.

Hierbij staat de opgewekte energie gelijk aan een bepaalde hoeveelheid CO₂-reductie. Naast de technieken voor de productie van hernieuwbare energie is het ook mogelijk om innovatieve projecten voor andere CO₂-reducerende technieken te laten subsidiëren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld CCS, H₂-productie en elektrische boilers.

Dit onderdeel staat van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 geopend voor het indienen van aanvragen. Het totaalbudget voor deze regeling is € 50 miljoen en er is nog steeds subsidie beschikbaar.

TSE industrie

Subsidie kan worden verstrekt aan een onderneming in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een TSE Industrieproject. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een TSE Industrieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijnen TSE Industrieprojecten. De subsidie bedraagt een maximaal € 500.000 per project.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, ISDE

De ISDE regeling heeft als doel het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie (bijv. een ruimteverwarmingstoestel, een zonneboiler, de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen en de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied), energiebesparende isolatiemaatregelen (bijv. dakisolatie dan wel zolder- of vlieringvloerisolatie, gevelisolatie, glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie en vloer- dan wel bodemisolatie.) en de aansluiting op warmtenetten.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Er is voor 2022 in totaal € 258 miljoen subsidie beschikbaar.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, DEI+

Een DEI+-project is:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken.
  • Een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten.
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

De subsidie bedraagt maximaal € 15 miljoen per project.