Duurzaam

De energietransitie moet leiden tot een CO2-arme energiehuishouding. Innovaties leveren nieuwe energie- en milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen op.

Nederlands Subsidie Instituut heeft meer dan 25 jaar ervaring in het succesvol verkrijgen van subsidies op het gebied van duurzaamheid. Een beschrijving van enkele veel gebruikte regelingen treft u onderstaand aan. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden en zijn ze niet allemaal even relevant voor uw bedrijf. In een gesprek kunnen wij de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf vaststellen.

Duurzame verbouw en nieuwbouw

De nationale overheid stimuleert de (ver)bouw van (tot) energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsgebouwen. Het kan gaan om subsidies of fiscale voordelen voor investeringen voor specifieke apparatuur of voorzieningen maar ook voor het complete bedrijfsgebouw. Een aantal provincies in Nederland stimuleert ook de bouw van- en verbouw tot energiezuinige gebouwen. Heeft u een project dat voorop loopt dan kunt u het beste (tijdig) contact met ons opnemen om de specifieke mogelijkheden te onderzoeken.

De Rijksoverheid heeft verschillende regelingen om dit te stimuleren:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA). Als wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energie kunt u wellicht profiteren van deze maatregel. U kunt 45,5% van de kosten (investering- en installatiekosten) aftrekken van de fiscale winst. Dit levert een minimaal netto voordeel van ruim 11% van de investering.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met de MIA en VAMIL stimuleert de overheid minder milieubelastende investeringen. Via de MIA is het mogelijk tot 45% van de kosten af te trekken van de fiscale winst en/of via de VAMIL 75% van deze kosten vrij af te schrijven (dit levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op).

Realiseren van energie-innovaties

De Topsector Energie zet zich in voor schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. Voor de volgende regelingen worden tenders uitgeschreven voor het indienen van aanvragen

 • Demonstratieprojecten Energie en Klimaatinnovatie (DEI+): energie-efficiënte, hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing), lokale infrastructuur, circulaire economie, Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) aardgasloze woningen, wijken en gebouwen en overige CO2-reducerende maatregelen.
 • Hernieuwbare energie
 • Topsector Energiestudies Industrie
 • Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)
 • TSE Industrie
 • TSE Gebouwde omgeving

Investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u ruim 11% belastingvoordeel op.

Op de zogenaamde Energielijst (die jaarlijks wordt aangepast) staan vele energiezuinige investeringen (die bedrijfsmiddelen worden genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA. Fiscale aftrek is mogelijk voor:

 • duidelijk omschreven investeringen (specifiek) die gerubriceerd zijn in de categorieën bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering en energie- en maatwerkadvies;
 • maar ook voor maatwerk investeringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Generieke codes zijn geen duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen op de Energielijst maar algemene beschrijvingen waarbij de besparing die moet worden gehaald.

Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of apparaten (deze investeringen zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven):

 • Via de MIA kunt u tot 45% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving.
 • Met de VAMIL kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) betalen, kunnen gebruik maken van de MIA en VAMIL. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie, maar ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen.

Op de Milieulijst staan vele investeringen (in de regelingen genaamd bedrijfsmiddelen) waarvoor u MIA, VAMIL of MIA én VAMIL kunt aanvragen:

 • Voor het merendeel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, worden doel, middel en werking exact omschreven (specifieke bedrijfsmiddelen). De bedrijfsmiddelen vallen onder circulaire economie, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik of bebouwde omgeving.
 • Een bijzondere groep bedrijfsmiddelen vormen de zogenoemde generieke bedrijfsmiddelen. In de omschrijving hiervan wordt alleen het te behalen doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend. Een exacte technisch beperkende omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voor u voordelig, omdat u meer keuzevrijheid krijgt bij uw investeringsgedrag. Bovendien geeft deze werkwijze meer ruimte aan innovatie, want ook voor nieuwe ideeën is direct fiscale ondersteuning mogelijk.

Opwekken hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte en reduceren CO2-emissie

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de eerdere Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ stimuleert naast duurzame energie ook CO2-reductie met als doel een haalbare en betaalbare energietransitie.

De SDE++ gaat ieder jaar in een aantal fases open voor het indienen van aanvragen.

Subsidie is beschikbaar voor het opwekken van hernieuwbare energie en het inzetten van CO2-reducerende technieken:

 • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind en zon.
 • Hernieuwbare warmte (WKK): biomassa (vergisting en verbranding), compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie.
 • Hernieuwbaar gas: biomassa (vergisting en verbranding).
 • CO2-arme warmte: aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater of afvalwater), daglichtkas, e-boiler, geothermie (ondiep), restwarmte en warmtepomp.
 • CO2-arme productie: CO2-afvang en –opslag en waterstof door elektrolyse.

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) stimuleert van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties. Het gaat hierbij om een productie-installatie die bijdraagt aan de Nederlandse doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie en die energie produceert door middel van een warmtepomp of zonneboiler.

Bijdragen aan realiseren Europese natuur- en milieudoelen

Een van de doelstellingen van het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is bij te dragen aan de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, aan de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en aan het tot staan brengen en ombuigen van het biodiversiteitsverlies, met inbegrip van steun voor het Natura 2000- netwerk en het tegengaan van de aantasting van ecosystemen.

Provinciale en regionale regelingen – Interreg

Naast dat de Nederlandse overheid een landelijk subsidieprogramma opstelt, hebben de afzonderlijke provincies ook diverse subsidieprogramma’s. Deze subsidies zijn veelal afgestemd op de doelstellingen van de provincies. Daarom zijn er ook grote verschillen te zien in de subsidiemogelijkheden per provincie.

Meerdere provincies hebben een zogenaamd Energiefonds waaruit projecten worden gefinancierd die energie besparen, energie opwekken uit duurzame bronnen of leiden tot CO2-emissiereductie. Dit doen zij middels participaties, leningen en garanties.

Daarnaast zijn er verschillende regionale subsidiemogelijkheden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn hier onder weergegeven, waarbij niet zozeer naar een provincie wordt gekeken, maar naar een bepaalde regio dan wel grensstreek (eventueel met internationale samenwerking).

Het programma Europese Territoriale Samenwerking (Interreg) is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Er zijn drie verschillende Interreg-programma’s. Deze richten zich op samenwerking:

 1. In de grensregio (Interreg A: Nederland- Duitsland, Vlaanderen Nederland, Euregio Maas-Rijn en twee zeeën). Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden. Nederland besteedt het geld aan drie thema’s, te weten Innovatie (in MKB), Koolstofarme economie (duurzame energie) en Human Capital Agenda / Arbeidsmobiliteit (grensarbeid).
 2. Tussen regio’s in verschillende landen (Interreg B): Nederland doet mee aan twee transnationale programma’s. Hierin werken verschillende landen samen in een regio van de EU.
 3. Door heel de Europese Unie (EU) heen, dus niet gebonden aan een bepaalde regio (Interreg C).

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de Europese Unie een bijdrage leveren aan de versterking van economische en sociale samenhang door (regionale) onevenwichtigheden ongedaan te maken. De mogelijkheden die gesubsidieerd kunnen worden onder dit programma lopen sterk uiteen, van innovatie tot aan duurzaamheid en sociale zaken. Deze zijn onderverdeeld in investeringsprioriteiten.

Deze worden onderverdeeld in regionale programma’s, die ook weer sterk van elkaar kunnen verschillen. De bijdrage uit deze regeling voor projecten kan oplopen tot 50 tot 85% van de in aanmerking komende kosten.

Naast bovenstaande zijn er vele andere mogelijkheden. Neem contact met ons op of vraag een gratis adviesgesprek aan om de mogelijkheden voor uw bedrijf te inventariseren.