Internationaal

U ziet kansen voor uw bedrijf in het buitenland. Om te exporteren of om te investeren. Wellicht zijn er voor uw plannen subsidiemogelijkheden. Deze kunnen afkomstig zijn van de Nederlandse overheid, van de Europese Unie of van de overheid in het betreffende land waarnaar u wilt exporteren of waarin u wilt investeren.

Nederlands Subsidie Instituut heeft al meer dan 22 jaar ervaring in het succesvol verkrijgen van subsidies op het gebied van internationaliseren. Een beschrijving van enkele veel gebruikte regelingen treft u onderstaand aan. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden en zijn ze niet allemaal even relevant voor uw bedrijf. In een gesprek kunnen wij de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf vaststellen.

De Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) staat open voor een groot aantal landen. Verschillende instrumenten maken onderdeel uit van deze regeling:

 • Een bedrijf kan hier aanspraak op maken als het wil onderzoeken of een investering in een van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 100.000.
 • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden, om op die manier potentiële afnemers te overtuigen. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.
 • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een studie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000.

Het doel van de Vouchers internationaal ondernemen is de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse MKB-ondernemingen op exportmarkten. Er zijn vier typen vouchers beschikbaar:

 1. Vouchers individuele coaching: individuele coaching is een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de MKB-onderneming, met als kern drie à vijf coachingsgesprekken welke resulteren in het formuleren van een actieplan voor een internationaliseringstrategie van de onderneming;
 2. Vouchers collectieve activiteit: een collectieve activiteit is een collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, gericht op het vinden van potentiële afnemers in de doelmarkt en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten, anders dan door middel van factfinding of oriëntatie, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van of mede bekostigd door de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan, in de vorm van:
  1. een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere MKB-ondernemingen naar een buitenlandse markt met individuele en collectieve programmaonderdelen; of
  2. een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat MKB-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.
 3. Vouchers kennisverwerving: kennisverwerving is een geheel van activiteiten gericht op het verder positioneren van de MKB-onderneming op een buitenlandse markt door het verwerven van internationale juridische en fiscale kennis;
 4. Brexit-vouchers: doel van deze vouchers is om MKB-ondernemers te stimuleren om alternatieve markten te identificeren en de gevolgen van de Brexit voor hun onderneming in kaart te brengen.

Naast bovenstaande zijn er vele andere mogelijkheden. Neem contact met ons op of vraag een gratis adviesgesprek aan om de mogelijkheden voor uw bedrijf te inventariseren.