Internationaal

U ziet kansen voor uw bedrijf in het buitenland. Om te exporteren of om te investeren. Wellicht zijn er voor uw plannen subsidiemogelijkheden. Deze kunnen afkomstig zijn van de Nederlandse overheid, van de Europese Unie of van de overheid in het betreffende land waarnaar u wilt exporteren of waarin u wilt investeren.

Nederlands Subsidie Instituut heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het succesvol verkrijgen van subsidies op het gebied van internationaliseren. Een beschrijving van enkele veel gebruikte regelingen treft u onderstaand aan. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden en zijn ze niet allemaal even relevant voor uw bedrijf. In een gesprek kunnen wij de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf vaststellen.

De Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) staat open voor een groot aantal landen. Verschillende instrumenten maken onderdeel uit van deze regeling:

  • Een bedrijf kan hier aanspraak op maken als het wil onderzoeken of een investering in een van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 100.000.
  • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden, om op die manier potentiële afnemers te overtuigen. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.
  • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een investeringsvoorbereidingsproject om te besluiten om te investeren in een van de SHI-landen. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000.