Dienstverlening NLSI

Besluit u gebruik te maken van subsidies en van de dienstverlening van Nederlands Subsidie Instituut, dan gaat u een proces in en doorloopt u een aantal fases. Alle subsidie gerelateerde werkzaamheden (managen, beheren, begeleiden en ondersteunen) passeren daarbij de revue. Nederlands Subsidie Instituut is gedurende het gehele subsidietraject betrokken (die wij opdelen in drie fasen).

Fase 1. Doorlichten

Onze dienstverlening omvat het volgende werkzaamheden:

  • Subsidiescan uitvoeren. Middels de informatie die wij verzamelen stellen wij een eerste subsidiescan op met de meest interessante regelingen binnen het huidige subsidie- instrumentarium en van regelingen waarvan wij weten dat deze in de nabije toekomst opengaan. De informatie vergaren wij via documenten die u al heeft en door het voeren van gesprekken met medewerkers van uw bedrijf.
  • Projecttoetsen uitvoeren. Om een goede inschatting te kunnen geven van de slagingskans van het subsidiëren van uw project of activiteit, stellen wij, indien nodig, op maat gemaakte (indien gewenst anonieme) projectbeschrijvingen op voor de meest interessant regelingen. Deze beschrijvingen sluiten aan op de voorwaarden en doelstellingen van de betreffende subsidieregeling en wij leggen dit voor bij de betreffende subsidieverstrekkende instanties. Onze ervaring is dat de terugkoppeling een goede indicatie vormt voor de slagingskans. Daarnaast kan de uitvoerende instantie aangeven waar op gelet moet worden bij het ontwikkelen van het project en het schrijven van de aanvraag.

Fase 2. Aanvraagfase

Op basis van de inventarisatiefase, zullen de werkzaamheden voor de (eventueel verschillende) subsidieaanvragen (in sommige gevallen gelijktijdig) gestart worden. Dit in nauw overleg met u. Als u ons de opdracht geeft dit uit te voeren, zullen wij onder meer de volgende activiteiten uitvoeren:

  1. Projectontwikkeling. Als er voor een betreffende regeling een aantal aanpassingen noodzakelijk zijn, dan wordt het project “passend gemaakt” voor de specifieke subsidieregeling, uiteraard in nauw overleg met de betreffende partijen.
  2. Consortiumontwikkeling. Voor sommige subsidieregelingen is samenwerking met derden een vereiste. In dat geval kunnen wij – uiteraard in overleg met de betreffende partijen – samenwerkingspartners selecteren en afspraken maken over hun rol(len) in het geheel.
  3. Aanvraagontwikkeling. Het daadwerkelijk ontwikkelen van de aanvraag. Dit omvat onder meer het schrijven van het projectplan, het invullen van de benodigde formulieren, opstellen van begrotingen, het verzamelen van overige benodigde documenten, etc. Hierbij worden de essentiële criteria, deadlines en voorwaarden goed nageleefd en toegepast bij het ontwikkelen van de aanvraag.
  4. Communicatie en verstrekken van aanvullende informatie. Tijdens de beoordelingsperiode kan er door de aanvraagbehandelende instantie (subsidieverstrekker) nog om aanvullende informatie worden gevraagd. De communicatie en de aanvulling hierop zal door ons uitgevoerd worden.
  5. Contractonderhandelingen. Een toekenning van een subsidie wordt contractueel vastgelegd. Daarbij kan het voorkomen dat de subsidieverstrekker een aantal zaken anders wil. Om de belangen van de verschillende partijen optimaal te dienen, voeren wij graag deze contractonderhandelingen samen met u.

Fase 3. Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase is een essentiële fase waarin de met de subsidieverstrekker afgesproken werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden. Deze fase is cruciaal voor het innen van de subsidie. Het is van groot belang dat de taken worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Vaak is het zo dat wanneer wijzigingen duidelijk en tijdig gecommuniceerd worden met de subsidieverstrekker en de essentie van het project gelijk blijft, dit geen problemen hoeft op te leveren. Als er maar tijdig en duidelijk gecommuniceerd wordt. Daarom blijven wij tijdens deze fase ook betrokken bij en geven ondersteuning aan de uitvoering van het project.

De activiteiten die op deze fase betrekking hebben, zijn onder meer:

  • Rapporteren. Het doorlezen van en adviseren over rapporten over de voortgang en afronding van het project, zowel in inhoudelijke als in financiële zin.
  • Declareren. Het begeleiden van aanvragen van voorschotten bij de subsidieverstrekker. Wanneer een onderdeel van het project is uitgevoerd, kan immers vaak een deel van de toegekende subsidie geïncasseerd worden.
  • Informeren en communiceren. Zowel intern als extern kan het niet alleen noodzakelijk maar zeker ook nuttig zijn om inhoudelijke resultaten van het project naar buiten te brengen. Wij ondersteunen hierin door het adviseren over PR- verplichtingen voorkomend uit de subsidie. Tijdens controles van de subsidiërende instantie zullen wij ook aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt en eventuele zaken en/of onduidelijkheden te verhelderen.