De Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, ofwel de MDIEU, is gewijzigd. Nu kunnen ook individuele bedrijven of een groep verbonden arbeidsorganisaties subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en om werknemers met een zware arbeid eerder te laten stoppen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van een zogenaamd activiteitenplan dat is gebaseerd op een sectoranalyse of een bedrijfsanalyse van de meerjarige opgaven waarvoor de betreffende sector of de betreffende arbeidsorganisatie staat.

Het volgende komt voor subsidie in aanmerking:

  1. bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  2. bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  3. stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit;
  4. bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
  5. treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)).

Het subsidiepercentage voor punt 1 t/m 4 bedraagt 50% en voor punt 5 25%. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt € 75.000. Vanaf 1 september tot en met 30 november 2023 kunnen aanvragen worden ingediend. Het totale budget voor deze tijdelijke regeling is € 250 miljoen.